Hur går det till?

JÄMLEAN är en modell som är lämplig att använda för att kvalitetssäkra och integrera er leanprocess utifrån mångfald, jämlikhet och jämställdhet. Detta görs genom följande fem steg:

 1. Identifiering och planering av förutsättningar och tillvägagångssätt för JÄMLEAN-modellen i just ert leaninförande/pågående leanarbete.
 2. Kompetensutveckling inom mångfald och jämställdhet för dem som leder leaninförandet/det pågående leanarbetet i er organisation.
 3. Deltagande och dokumentation i och av utvalda delar av er leaninförandet/det pågående leanarbetet.
 4. Handledning för att integrera jämställdhet och mångfald i ert leaninförande/leanarbete. För statliga eller delvis statliga verksamheter byggs det i detta steg en grund för jämställdhetsintegrering i relation till leaninförandet.
 5. Utvärdering av vårt gemensamma arbete och våra nyvunna lärdomar stärker JÄMLEAN-modellen och ni får insikter om er verksamhets framgångsfaktorer.

Resultat

Att integrera jämställdhet och mångfald i leanprocessen ger er:

 • En mer verklighetsbaserad och diversifierad syn på den kund som finns i slutändan av arbetsprocessen.
 • En bättre fungerande leanprocess.
 • Nöjdare kunder då slutprodukten får högre kvalitet
 • Ett öppnare företagsklimat präglat av trygghet och gemenskap.
 • Rekryteringsfördelar och mer lojala medarbetare då organisationen blir en bättre arbetsgivare.
 • Ett aktivt och välfungerande CSR-arbete.
 • Ett lean för alla!

Vi anpassar alltid vårt erbjudande efter er organisations storlek och behov samt efter er verksamhets syfte och era kunder eller brukare. Kontakta oss redan idag!