Vår syn på lean

Lean är en filosofi, inte bara en metod. Det betyder att hela organisationens kultur skall bygga på filosofin och att hela organisationen blir delaktig. Det är ingen metod för ekonomistyrning.

Syftet med lean är att öka kundnöjdheten genom förbättrad kvalitet på slutprodukten, genom ständigt pågående förbättringar av arbetsprocessen. Tanken är att genom att göra arbetet så friktionsfritt som möjligt och minska slöseriet av tid och material. Genom detta frigörs resurser som kan leda till både kvalitetsförbättringar och ökad produktion utan att arbetsbördan ökar för medarbetarna.

Filosofin innebär vidare alla medarbetare tillsammans bäst vet vad som fungerar och vad som inte fungerar i deras egna processer/arbeten, inte enbart chefer och produktionsledare. Det betyder att alla medarbetare tillsammans och på lika villkor kan komma med förslag på förbättringar i ett ständigt förbättringsarbete. Därmed får medarbetarna, oavsett vad de arbetar med, möjlighet att påverka sin egen arbetssituation. Enligt forskning är detta något som gör hela arbetsplatser friskare och därmed lönsammare.

Vi menar att detta är en bra grund att bygga vidare på utifrån vårt perspektiv där vi endast förstärker filosofin och gör processen än mer effektiv och lönsam. Det gör vi genom att se till att det ingår ett jämlikt perspektiv i alla medarbetarprocesser vid införandet av lean. Det betyder att vi kvalitetssäkrar att alla medarbetare kommer till tals oavsett position/kön/etnicitet osv. Vi ser också till att den nya filosofin blir integrerad genom värderingsarbete.